دستگاه سنجش گاز دودکش 

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/07

شماره تماس آزمایشگاه :026-34766651
عنوان دستگاه :Exhaust Gas Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
NOx ppm 0.001
THC ppm 0.001
Co ppm 0.001
CO2 درصد 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری گازهای آلاینده خروجی از اگزوز موتور سیکلت توسط آزمايشگاه
اندازه گیری مصرف سوخت موتور سیکلت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:30 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا رفیع زاده کارشناس ارشد 026-34766651