دستگاه گرماسنج بمبی

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه دام
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05631022141
عنوان دستگاه :Bomb Calorimeter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین انرژی خام مواد خوراکی Cal/K جهار رقم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین انرژی خام مواد خوراکی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي