طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/12

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فرآورده های نفتی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02156716902-02156713550
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی نمونه Absorbance -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه  توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسلم مشایخی کارشناس ارشد 02156716902-02156713550
مهدی کاظمی كارشناس 02156716902-02156713550