دستگاه سنجش گاز دودکش 

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/07

شماره تماس آزمایشگاه :026-34766651
عنوان دستگاه :Exhaust Gas Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گاز آلاینده HC ppm 0.001
گاز آلاینده CO ppm 0.001
مجموع گاز های آلاینده NO , NO2 ppm 0.001
گاز CO2 درصد 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری آلاینده های گازی خروجی از اگزوز موتور سیکلت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:30 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا رفیع زاده کارشناس ارشد 026-34766651