هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/15

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :056-32538946-6
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هم زدن و گرم کردن شدت (Count/sec) 1درصد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ازمون قدرت رنگی و... توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : ساير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عاطفه اصغری مقدم كارشناس 056-32538946-6
فاطمه شهری كارشناس 056-32538946-6