کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/09

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :056-32381205
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی و تعیین ترکیب درصد ppm 1ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی و تعیین ترکیب درصد مواد توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ریحانه جوانشیر کارشناس ارشد 056-32381205