شیکر ارلن اوربیتالی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :056-32381205
عنوان دستگاه :Orbital Shaker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط کردن مایعات دور بر دقیقه -----

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مخلوط کردن مایعات در اختيار قرار دادن دستگاه 90000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 18:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
خدیجه وظیفه شناس کارشناس ارشد 056-32381205