دستگاه یخ ساز

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :056-32381205
عنوان دستگاه :Ice Maker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تولید یخ در اختيار قرار دادن دستگاه 20000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 18:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید کبیری راد کارشناس ارشد 056-32381205