طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه SPM
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-44869633
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :آنالیز نمونه های پودری امکان پذیر نمیباشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های جامد و محلول درصد 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز انعکاس نمونه جامد توسط آزمايشگاه 900000
آنالیز عبور نمونه جامد توسط آزمايشگاه 900000
آنالیزجذب نمونه محلول توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شبنم دائمی میلانی کارشناس ارشد 021-44869633