خوانشگر الایزا

شماره تماس آزمایشگاه :04133363234 
عنوان دستگاه :Elisa Reader 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :نمونه های سرم
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هورمونها,متابولیتها, میکروارگانیسمها, آنتی ژنها, آنتی mg/mL بسته به نوع اندازه گیری

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری موارد درخواستی در خون و سایر مایعات یا بافتهای بیولوژیک توسط آزمايشگاه بستگی به نوع نمونه و آزمايش

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
پنجشنبه 8:00 16:00
جمعه . . در مواقع لازم
تجهیزات جانبی این دستگاه : شوینده پلیت الایزا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهران مسگری عباسی استاديار 04133363234