دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1394/08/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه دام
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05631022141
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین خصوصیات بافری یا اسیدی ------ تا دورقم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین خصوصیات بافری و اسیدی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي