دستگاه آب مقطرگیری

تاریخ بروز رسانی : 1393/09/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه دام
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05631022141
عنوان دستگاه :Water Distiller
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مدل GP3 -انگلستان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه آب مقطر سانتيمتر مكعب لیتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي