دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1399/05/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05135411955
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری PH در آزمونهای میکروبی مورد نیاز توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
میترا بانژاد کارشناس ارشد 05135411955
ساناز پارسا کارشناس ارشد 05135411955