طیف سنج جذب اتمی

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :36139649-071
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقادیر کمی عناصر Absorbance ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری عناصر فلزی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ساعت اداری ساعت اداری
یکشنبه ساعت اداری ساعت اداری
دوشنبه ساعت اداری ساعت اداری
سه شنبه ساعت اداری ساعت اداری
چهارشنبه ساعت اداری ساعت اداری
تجهیزات جانبی این دستگاه : پمپ هوا, سیلندر اسیتیلن،نیتروزاکسید
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد صادق درویش تفویضی كارشناس 36139649-071