دستگاه خلاء سنج

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/16

خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :051-38441628
عنوان دستگاه :Vacuum Gauge
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فشار مثبت و فشار منفی Hg mm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
میزان فشار آتمسفر در محیط آزمایشگاه را نشان می دهد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد حسن زاده كارشناس 051-38441628
حسین عبدالهی فرد كارشناس 051-38441628
علی آقایی كارشناس 051-38441628