دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/16

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :051-38441628
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
PH PH 0.01 PH

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری میزان اسیدی بودن توسط آزمايشگاه 270000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی آقایی كارشناس 051-38441628
محمد حسن زاده كارشناس 051-38441628