نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/30

شماره تماس آزمایشگاه :034-33126312
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سدیم و پتاسیم درصد خوب

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انالیز عنصری توسط آزمايشگاه 450000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیبه سیدی كارشناس 034-33126312