دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1399/05/13

شماره تماس آزمایشگاه :32821000-026
عنوان دستگاه :Electrical Conductivity Meter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت الکتریکی و TDS µS/cm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری هدایت الکتریکی نمونه های محلول توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شبنم نجفی اصلی پاشاکی دکتری 32821000-026
زهرا ملکی کارشناس ارشد 32821000-026