کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1398/10/29

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :09309202233
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح زیر پیک درصد درصد0/01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
باقیمانده حلال و بنزن روغن توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه دارا کارشناس ارشد 09309202233
مریم حسن پور دهکاهی كارشناس 09309202233
صابر شریفیان کارشناس ارشد 09309202233
ماریه حسین زاده کارشناس ارشد 09309202233
اعظم السادات حسینی کارشناس ارشد 09309202233