دورسنج

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/02

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07633330223
عنوان دستگاه :Tachometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه‌گیری سرعت چرخش وسیله توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
معصومه محمودی قلعه قاضی كارشناس 07633330223
مهرنوش مهجورآزاد كارشناس 07633330223