دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/06

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه اصفهان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-37932900
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مساحت سطح مترمكعب بر گرم 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ارایه ایزوترم جذب و واجذب، اندازه¬گیری سطح ویژه، آنالیزBET، قطر، حجم و توزیع سایز حفره¬های ماده به همراه نمودارهای BJH، Langmuir، t-plot ، MP و... توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه : مساحت سطح
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه نصیرایی كارشناس 031-37932900
قاسم دینی ترکمانی استاديار 031-37932900