طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/01

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :04131966209
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب نورمرئی یا مادون قرمز توسط مواد منجر به انتقال سطح انرژی الکترونی Transmittance(T%) 5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی مولکولی بخصوص گروه عاملی آنها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیرعلی کمالی زنوزی اقدم كارشناس 04131966209