سانتریفیوژ یخچال دار

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/17

شماره تماس آزمایشگاه :026-34764050
عنوان دستگاه :Refrigerated Centrifuge
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی فازها با دور بالا و در دمای پایین توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ندا مهرآور مربي 026-34764050
محمدتقی رئیسی كارشناس 026-34764050
محسن طایفه راد کارشناس ارشد 026-34764050