دستگاه آزمون ثبات رنگ پارچه در برابر عرق بدن

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
عنوان دستگاه :Perspiration Tester
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ثبات رنگ در برابر عرق بدن ------ 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ثبات رنگ دربرابر عرق بدن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 17:00
یکشنبه 9:00 17:00
دوشنبه 9:00 17:00
سه شنبه 9:00 17:00
چهارشنبه 9:00 17:00
پنجشنبه 9:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي