انکوباتور 

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
عنوان دستگاه :Incubator 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1درجه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اماده سازی شرایط دما برای آزمونهای ثبات رنگ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 17:00 هر روز
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي