دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

تاریخ بروز رسانی : 1397/02/08

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-33344444
عنوان دستگاه :Closed Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین نقطه اشتعال بسته توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي