طیف سنج جذب اتمی

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :026-32703536
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انداره گیری عناصر Mg , Ca, Zn, Mn (Atomic absorption) توسط آزمايشگاه 100000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي