دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :026-32703536
عنوان دستگاه :Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
PCR معمولی DNA از نمونه های باکتری و قارچ همراه با الکتروفورز توسط آزمايشگاه 170000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي