کارگروه تخصصی دستگاه TEM

دبیر :  داود قرایلو
پست الکترونیکی :  TEM@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
مجتبی حسین پور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم و مهندسی مواد آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی 88674841-8
رکسانا پسیان دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
ساناز شریف زاده شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
آیدا اعظمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
پری‌سیما بهبهانی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
مهشید شفیع زاده دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113380
فریدون علیخانی حصاری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
شهین احمدیان دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113380
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا 081-34225500
ساناز شبیکه دانشگاه شیراز 07132286899
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 05137112788
سارا سعادتمند دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه دانشگاه تهران 021-61113300
داود قرایلو دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
حسن شیرازی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 02161114078
علیرضا چرختاب مقدم شرکت ها شرکت آریا رستاک 09133086748-44484785-44439331
مریم کرباسی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09133086748-44484785-44439331
محمد رضا نورانی شرکت ها شرکت آریا رستاک 09133086748-44484785-44439331
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
پوپک امینی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ژاله تائب انستیتو پاستور ایران 02166953311
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
فائزه فقیهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 86704720
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511