کارگروه تخصصی زیست فناوری

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
لاله چالیش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
محمدرضا نژادمقدم جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
لیلا مأمنی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
رضا هوشمندفر دانشگاه ایلام 0859241231
سلما مهدیزاده شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
محمدتقی برجیان بروجنی شرکت ها شرکت نیکو فارمد آریا 02144184570