کارگروه تخصصی آنالیز سطح

دبیر :  مریم السادات محمودی
پست الکترونیکی :  bet@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محبوبه اسدی
ندا اکبری مبارکه
محمود انداچه
رضا آخوندی
جواد بختیاری
هادی بشرنواز
سارا بشکوفه
آزاده پاپن
زهرا شهیدیان
سیدحسین بنی طبای کوپایی
ژینوس جوادی
محسن حسنی
مریم خدایی
ساناز رضوانی
محمدتقی فرقدانی
مصطفی ترکا بیدختی
محمد جواد دیانت
عبدالله رضایی راد
معصومه رمضانی قرا
مهدیه فصاحت
شمیم صمدیان
وحید پوررجب
ملیحه غفاری
زینب فرهادی
مژگان فلاحتی مروست
محبوبه کریمی
حسن کشاورزافشار
فاطمه کیانی قلعه سردی
زهرا موسوی نیاز
مریم السادات محمودی
رامونا نیک خصال
الهام مفرح
سعیده دبیرنیا