کارگروه تخصصی دستگاه NMR

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
مصطفی حضرتی دانشگاه تهران 021-61113300
حسین فرزانه دانشگاه زنجان دانشکده علوم گروه شیمی 024-33052578
زهرا کلانتری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
سلمان طاهری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
آیدا ایرجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
هژار رش سیدآبادی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علیرضا کهن سال واجارگاه دانشگاه اصفهان 031-37932900
مهلا دادایی دانشگاه کاشان 03155912339
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
رویا کبیری دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393095
ستار صابری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 05137112788
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
امیر سعیدی دانشگاه رازی کرمانشاه 083-38326210
پیمان میرزائی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم دانشکده شیمی 021-29903020
مرتضی آسمانی شرکت ها شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا) 76250621- 5
وحید کلی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392204 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
آرزو نوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 44787010 (021) تا 19
لیلا شمس دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498